Litanya Sa Rosaryo
Litanya Sa Rosaryo 

Ang dasal na ito ay aplikado lamang sa mga Katoliko dahil kasama ang litanyang ito sa dasal na tinatawag na ROSARYO.


Litanya sa Mahal na Birheng Maria

Ito ang kasamang parte sa tuwing nagdarasal ng rosaryo ang Katoliko.


Panginoon, maawa ka sa amin. 

Kristo, maawa ka sa amin. 

Panginoon, maawa ka sa amin. 

Kristo, pakinggan mo kami. Kristo, paka-pakinggan mo kami. 

Diyos Ama sa langit, Maawa ka sa amin. 

Diyos Anak na tumubos sa sanglibutan, 

Diyos Espiritu Santo, 

Santisima Trinidad na tatlong Persona at iisang Diyos, 

Santa Maria, ipanalangin mo kami. 

Santang Ina ng Diyos, 

Santang Birhen ng mga Birhen, 

Ina ng Kristo, 

Ina ng grasya ng Diyos, 

Inang kasakdal-sakdalan, 

Inang walang malay sa kahalayan,

Inang 'di malapitan ng masama,

Inang kalinis-linisan,

Inang ipinaglihi na walang kasalanan,

Inang kaibig-ibig,

Inang kataka-taka,

Ina ng mabuting kahatulan,

Ina ng may gawa sa lahat,

Ina ng mapag-adya,

Birheng kapaham-pahaman,

Birheng dapat igalang,

Birheng dapat ipagbantog,

Birheng makapangyayari,

Birheng maawain,

Birheng matibay na loob sa magaling,

Salamin ng katuwiran,

Luklukan ng karungunan,

Mula ng tuwa namin,

Sisidlan ng kabanalan,

Sisidlan ng bunyi at bantog,

Sisidlan ng bukod-tanging katimtimann Rosang bulaklak ng 'di mapuspos ng bait sa tao ang halaga,

Torre in David,

Torre na garing,

Bahay na ginto,

Kaban ng tipan,

Pinto sa langit,

Talang maliwanag,

Mapagpagaling sa mga maysakit,

Pagsasakdalan ng mga taong makasalanan,

Mapang-aliw sa nangagdadalamhati,

Mapag-ampon sa mga kristiyano,

Hari ng mga anghel,

Hari ng mga patriarka,

Hari ng mga propeta,

Hari ng mga apostol,

Hari ng mga martir,

Hari ng mga confesor,

Hari ng mga Birhen,

Hari ng lahat ng mga santo,

Haring ipinaglihi na 'di nagmana ng salang orihinal,

Haring iniakyat sa langit,

Hari ng kasantu-santosang Rosaryo,

Hari ng kapayapaan. 


Kordero ng Diyos na nakawawala ng kasalanan ng sanlibutan. Patawarin mo po kami, Panginoon. 

Kordero ng Diyos na nakawawala ng kasalanan ng sanlibutan. Paka-pakinggan mo po kami, Panginoon. 

Kordero ng Diyos na nakawawala ng kasalanan ng sanlibutan. Maawa ka sa amin. 

Ipanalangin mo kami, Santang Ina ng Diyos. 

Nang kami ay maging dapat makinabang ng mga pangako ni Hesukristong Panginoon.

Manalangin Tayo- Panginoon naming Diyos, kasihan mo nawa ang aming mga kaluluwa ng Iyong mahal na grasya, at yayamang dahilan sa pananalita ng anghel, ay nakilala namin ang pagkakatawang tao in Hesukristong Anak Mo. Pakundangan sa mahal Niyang pagpapakasakit at pagkamatay sa Krus, ay papakinabangin Mo kami ng Kanyang pagkabuhay na mag-uli sa kaluwalhatian sa langit. Alang-alang kay Hesukristo ring Panginoon namin. Siya Nawa. ~ Sa ngalan ng Ama, at ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen.

Yan po ang litanya sa mahal na berheng marya.