Coronavirus Disease (COVID-19)
Coronavirus Disease (COVID-19)
Sa panahon gayon, ang pinakamalala na sakit na laganap na sa buong mundo ay ang tinatawag na Coronavirus Disease (COVID-19). Pinakamabuti na ang bawat isa sa atin ay maging maingat na huwag mabiktima ng sakit na ito dahil napakadilikado ang sakit na ito. Sundan lamang natin ang mga hakbang sa ibaba upang labanan ang Coronavirus (COVID-19) kahit paano.

Mga hakbang upang maiwasan ang Coronavirus COVID-19

1.) Hugasan ang iyong mga kamay ulit-ulit.

Palagihing linisin ang iyong mga kamay gamit ang tubig at sabon na may germ protection.

Bakit? Ang paghuhugas ng iyong mga kamay gamit ang tubig at sabon na may germ protection ay nakakatulong sa pag-alis ng mikrobyo kung ito ay nakakapit sa kamay.

2.) Panatilihin ang paghihiwalay ng lipunan.

Panatilihin ang paghihiwalay sa lipunan ng mahigit-kumulang 1 metro (3 talampakan) kanino man at sinumang indibidwal na bumahin.

Bakit? Sa puntong kapag may magbahing, kumakalat ito ng kaunting likido mula sa kanilang ilong o bibig na maaaring mayroong impeksyon. Kung sakaling labis kang malapit, maaari kang makakuha ng ilang mga nahawahan na likido, kasama na ang impeksyon sa COVID-19 kung ang indibidwal ay may sakit.

3.) Umiwas sa paghawak sa mga mata, ilong at bibig.

Bakit? Maaari itong makakuha ng mga impeksyon. Sa puntong iyon, ang impeksiyon ay maaaring makapasok sa iyong katawan at maaaring magpahina sa iyo.

4.) Magsanay ng kalinisan sa paghinga.

Simple lang, maglagay ng face mask o tissue paper sa bandang ilong at bibig.

Bakit? Ang mga beads ay kumakalat ng impeksyon. Sa pamamagitan ng pagsunod sa mahusay na kalinisan sa paghinga ay pinoprotektahan mo ang mga indibidwal sa paligid mo mula sa mga impeksyon, halimbawa, magiliw, trangkaso at COVID-19.

5.) Sa pagkakataon na mayroon kang lagnat, pagbahing at paghihirap sa paghinga, maghanap ng maayos na klinika sa lalong madaling panahon upang magpatingin.

Bakit? Ang pagdadala nang maaga ay isang paraan upang mabilis na gabayan ka sa mga Doktor. Sisiguraduhin din nito sa iyo at tulungan ang iba't ibang mga kontaminasyon.

6.) Manatiling edukado at sundin ang payo na ibinigay ng mga health organization o galing sa pamahalaan.

Manatiling edukado sa pinakabagong mga pagsulong tungkol sa COVID-19. Sundin ang pagpapayo na ibinigay ng iyong mga serbisyong pantustos ng tao, ang iyong pamahalaan at kalapit na pangkalahatang awtoridad ng kalinisan o iyong boss sa pinakamahusay na paraan upang protektahan ang iyong sarili pati na rin ang ibang mga tao mula sa COVID-19.

Bakit? Ang mga nasyonal at kalapit na espesyalista ay magkakaroon ng pinaka-modernong data sa kung ang COVID-19 ay kumakalat sa iyong pangkalahatang paligid. Ang mga ito ay pinakamahusay na ilagay upang mag-prompt sa kung ano ang dapat gawin ng mga indibidwal sa iyong pangkalahatang paligid upang matiyak ang sarili ng lahat.

Inaasahan na ang gabay na ito ay makakatulong sa iyo upang maiwasan ang pinakadilikadong sakit sa mundo ngayon, Ang Coronavirus o COVID-19. Be safe #StayAtHome.